มูลนิธิโกศล เจษฏาวรางกูล ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรำลึก และสานต่อเจตนารมณ์ของ 
คุณโกศล เจษฏาวรางกูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 


โดยในขณะที่ท่านมีชีวิต ท่านมักจะมีจิตเมตตา มีใจตั้งมั่นในการให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ และ อนุเคราะห์ กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อยู่เป็นประจำด้วยความสม่ำเสมอ และ เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ในรูปแบบการปฏิบัติที่ดีงามของคุณโกศล หลังจากที่ท่านเสียชีวิตลงแล้ว จึงได้มีการก่อตั้งมูลนิธิโกศล เจษฏาวรางกูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุน และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

  2. ส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  3. เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนในการให้ความช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติ

  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง และกิจกรรมเพื่อแสวงหากำไร แต่ประการใด

มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228