มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล
เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228
มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228