ขอเชิญบริจาคโลหิตถวายในหลวง

เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ อายุตั้งแต่ 17-60 ปี น้าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่เป็นโรคหรืออยู่ในภาวะที่ห้ามบริจาคโลหิต พักผ่อนไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง สามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจวัดความดัน ตรวจความเข้มของโลหิต เพื่อบริจาคโลหิตพร้อมรับของที่ระลึก ณ สานักงานใหญ่ บริษัท วังทองกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

บริษัท วังทองกรุ๊ป จากัด(มหาชน)
เลขที่ 801/394-400 หมู่ 8 ต.คูคต
อ.ลาลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 02-532-3333 โทรสาร : 02-992-5228

 

 


มูลนิธิโกศล เจษฎาวรางกูล : เลขที่ 34/10 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทร. 02-532-3333 แฟกซ์ 02-992-5228